بررسی تراکم کلمات کلیدی


یک لینک در کادر زیر وارد کنید.کد امنیتی

درباره ی بررسی تراکم کلمات کلیدی

هنگامی که برای یک موضوع مقاله ای تولید کنید باید بر اساس یک کلمه کلیدی کانونی اینکار صورت گیرد. این کلمه کلیدی موضوع اصلی محتواست و منظور از تراکم کلمه کلیدی یا چگالی کلیدواژه، تعداد دفعاتی است که این کلمه در متن تکرار شده. با ابزار بررسی چگالی کلمات کلیدی شما میتوانید محتوای خود را بازبینی کنید و دریابید که کلیدواژه کانونی شما تا چه اندازه به صورت موثر در متن نوشته شده است.